I’m Learning  מפתחת קורסים פרונטאליים מקצועיים, בכל תחום עבור קהלי יעד שונים.
קורסים המפותחים ע"י I’m Learning מבטיחים שלקוחות הארגון, המפיצים העובדים עם הארגון, ועובדי הארגון יקבלו את ההדרכה האפקטיבית ביותר.

פיתוח קורס כולל את אפיון צרכי הלקוח, פיתוח תוצרי ההדרכה, מצגות, ספר לתלמיד, ספר למדריך, פיתוח כלי הערכה ומדידה של אפקטיביות ההדרכה ושביעות רצון התלמידים.
פיתוח קורסיםפיתוח קורסיםפיתוח קורסים